T?I MU?N ???C T? V?N V?

GI?I QUY?T B?I TH??NG

TIN T?C N?I B?T

T?ng Giám ??c g?i Th? Chúc M?ng Nhan Ngày Ph? N? Vi?t Nam 20-10

T?ng Giám ??c g?i Th? Chúc M?ng Nhan Ngày Ph? N? Vi?t Nam 20-10

T?ng Giám ??c g?i Th? Chúc M?ng Nhan Ngày Ph? N? Vi?t Nam 20-10
B?o Minh ?ng H? 1 T? ??ng Cho Qu? Phòng Ch?ng D?ch Covid-19

B?o Minh ?ng H? 1 T? ??ng Cho Qu? Phòng Ch?ng D?ch Covid-19

T?ng C?ng ty C? ph?n B?o Minh ?ng h? 1 t? ??ng cho qu? phòng ch?ng d?ch Covid-19 c?a U? ban Trung ??ng M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam
T? Ngày 16/03/2020, CSGT Ra Quan T?ng Ki?m Tra T?p Trung X? Ly Vi Ph?m.

T? Ngày 16/03/2020, CSGT Ra Quan T?ng Ki?m Tra T?p Trung X? Ly Vi Ph?m.

B?t ??u t? ngày 16-3 ??n h?t ngày 15-4, l?c l??ng CSGT trên toàn qu?c s? ra quan, t?ng c??ng tu?n tra, ki?m soát và x? ly theo chuyên ?? vi ph?m quy ??nh v? n?ng ?? c?n, ma túy và xe m? t?.
Bác S? Gi?i Thích Sau Khi U?ng R??u Bia Bao Lau Thì Có Th? Lái Xe

Bác S? Gi?i Thích Sau Khi U?ng R??u Bia Bao Lau Thì Có Th? Lái Xe

Theo quy ??nh c?a Lu?t phòng ch?ng tác h?i c?a r??u, bia có hi?u l?c t? 1.1.2020, hành vi ?i?u khi?n ph??ng ti?n giao th?ng mà trong máu ho?c h?i th? có n?ng ?? c?n b? nghiêm c?m. Tr??c quy ??nh này, nhi?u ng??i b?n kho?n r?ng sau khi u?ng r??u, bia bao lau thì có th? lái xe?
Th? Tr??ng B?o Hi?m Ti?p T?c Phát Tri?n V?ng Ch?c

Th? Tr??ng B?o Hi?m Ti?p T?c Phát Tri?n V?ng Ch?c

N?ng l?c tài chính, kh? n?ng qu?n tr? ?i?u hành và qu?n tr? r?i ro c?a các doanh nghi?p b?o hi?m kh?ng ng?ng ???c nang cao; Khung kh? pháp lí trong l?nh v?c kinh doanh b?o hi?m ti?p t?c ???c hoàn thi?n, ??ng b? h?n….
C?n T?i ?u Hóa Phí B?o Hi?m Cháy N? B?t Bu?c

C?n T?i ?u Hóa Phí B?o Hi?m Cháy N? B?t Bu?c

Trong các v? cháy n? chung c? vài n?m g?n ?ay, nh?ng ch? c?n h? mua b?o hi?m ?? nh?n ???c kho?n ti?n b?i th??ng kh?ng nh?, ngoài kho?n b?i th??ng chung cho chung c?, nh?ng ?ó ch? là các tr??ng h?p hi?m hoi.
B?o Minh Th?ng Báo Th?u giá S?a Ch?a Xe 69A-057.31

B?o Minh Th?ng Báo Th?u giá S?a Ch?a Xe 69A-057.31

T??ng c?ng ty c?? pha?n Ba?o Minh th?ng ba?o tha?u gia? s??a ch??a xe bi? tai na?n nh? sau:
B?o Minh Th?ng Báo M?i Chào Giá Cung C?p Và L?p ??t K? ?a N?ng Ch?a Tài Li?u

B?o Minh Th?ng Báo M?i Chào Giá Cung C?p Và L?p ??t K? ?a N?ng Ch?a Tài Li?u

T?ng C?ng Ty C? Ph?n B?o Minh chu?n b? t? ch?c ??u th?u chào giá c?nh tranh:
2020, “m? vàng” bancassurance s? ???c khai thác m?nh h?n

2020, “m? vàng” bancassurance s? ???c khai thác m?nh h?n

??c tính ngan hàng hi?n l?i ròng kho?ng 70% t? kênh bancassurance, còn doanh thu t? kênh này c?ng chi?m t? tr?ng ngày m?t l?n trong t?ng doanh thu phí c?a doanh nghi?p b?o hi?m, nên ?ay là kênh s? ???c khai thác m?nh h?n trong n?m t?i.
Nh?ng l?i ích c?a b?o hi?m trách nhi?m ch? xe c? gi?i

Nh?ng l?i ích c?a b?o hi?m trách nhi?m ch? xe c? gi?i

B?o hi?m giúp h? tr? n?n nhan, ch? xe tr??c nh?ng r?i ro b?t ng?; xay d?ng các c?ng trình ?? phòng h?n ch? t?n th?t, gi?m thi?u tai n?n giao th?ng toàn qu?c...

"NÓI ??N B?O HI?M - NGH? T?I B?O MINH"

GIá TR? C? PHI?U

30.65

KH?I L??NG 707,910

??I TáC B?O MINH

NH?NG CON S? V? B?O MINH

NH?N VIêN

??N V? THàNH VIêN

N?M HO?T ??NG

TOP 5 B?O HI?M PHI NH?N TH?